نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اردوی دانش آموزان آموزشگاه نمونه اندیشه در پارک آهنشهر

اردوی دانش آموزان آموزشگاه نمونه اندیشه در پارک آهنشهر


اردوی دانش آموزان آموزشگاه نمونه اندیشه در پارک آهنشهر

روز چهارشنبه 94/2/2 دانش آموزان آموزشگاه نمونه اندیشه اردوی یکروزه ای را در پارک تفریحی آهنشهر برگزار کردند .