گزارش تصویری

گزارش تصویری


دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان یزد به ریاست دکتر طالبی استاندار یزد برگزار شد.

آدرس کوتاه :