سامانه سوادآموزی تحت وب گامی بزرگ در جهت تسهیل فعالیت های سوادآموزی است.

سامانه سوادآموزی تحت وب گامی بزرگ در جهت تسهیل فعالیت های سوادآموزی است.


معاون سوادآموزی استان:
دومین جلسه آموزشی روسا ، کارشناسان و کاربران سامانه سوادآموزی به صورت ویدئو کنفرانس با حضور معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد؛ مرآت امین الرعایا معاون سوادآموزی در این جلسه با اشاره به ویژگی های سامانه جدید سوادآموزی گفت: سامانه سوادآموزی تحت وب گامی بزرگ در جهت تسهیل فعالیت های سوادآموزی است.
وی واگذاری فرآیند استعلام گیری وضعیت سواد هر فرد به آموزش دهندگان را کاری ارزشمند دانست که به موجب آن در راستای دولت الکترونیک از رفت و آمدهای غیر ضروری پرهیز می شود.
مرآت امین الرعایا اظهار داشت: در بخش های دیگر سامانه هم کارهای خوبی صورت گرفته است که هرکارشناس و کاربر سواداموزی موظف است تا با آموزش هایی که داده می شود بر سامانه مسلط گردد.
معاون سوادآموزی گفت: از دیگر شاخص های سامانه جدید، تعیین سطح دسترسی برای هرکارشناس در حوزه فعالیت های خود است و  براساس این سطح دسترسی هر کس مسئول ورود و خروج اطلاعات در سطح خود می باشد که این موضوع مسئولیت فرد را در محرمانه بودن اطلاعات و فرآیندهای ثبت نام و ارزشیابی دوچندان می کند.
مرآت امین الرعایا با اشاره به دیرتکمیل شدن قسمت های مختلف سامانه جدید اذعان داشت : طبق بخشنامه فرآیند ثبت نام از مردادماه شروع شد ولی به دلیل آماده نبودن سامانه جدید حدود سه ماه به تاخیر افتاده است که امیدواریم به محض تکمیل شدن سامانه، فعالیت جذب و ثبت نام دوچندان و کلاس ها طبق تصمیمات ستاد کرونا در مرحله آموزش انجام پذیرد تا فرصت از دست رفته جبران گردد.
وی در ادامه همچنین از زحمات کاربر سامانه سواداموزی استان در راه اندازی سامانه جدید و پیگیری حل مشکلات تشکر قدردانی نمود.
آدرس کوتاه :