جلسه هماهنگي مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش

اولين جلسه هماهنگ مشترك وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش پس از بازگشايي مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل آموزش و پرورش استان يزد؛اين جلسه با حضورمديران كل دفتر سلامت جمعيت،خانواده و مدارس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و دفتر سلامت و تندرستي وزارت آموزش و پرورش در سطح ستاد و نمايندگان ۶۲ دانشگاه علوم پزشكي و همچنين معاونين تربيت بدني و سلامت و روساي ادارات سلامت و تندرستي ادارات كل آموزش و پرورش 32 استان كشور  به صورت ويديو كنفرانس برگزار و در خصوص الزامات بهداشتي مدارس در زمان بازگشايي، بررسي چك ليست هاي ارزيابي، ايجاد وحدت رويه در نظارت بر اقدامات بهداشتي، نحوه ارائه گزارش ارزيابي مدارس بحث و تصميم گيري شد.

ادامه فعاليت مدارس مطابق با دستورالعمل هاي ارسالي و تحت نظارت كارشناسان مركز بهداشت و مراقبين سلامت مدارس ، بارگذاري گزارش هاي مدارس داراي مراقب سلامت توسط مراقبين و كارشناسان مركز بهداشت و ثبت  آن به صورت روزانه در سامانه ارزيابي وزارت بهداشت، پيگيري رفع هرگونه كمبود و مشكل توسط ادارات آموزش و پرورش شهرستان ها و مناطق از مصوبات اين جلسه بود.

گفتني است در ادامه اين جلسه سياست ها و دستورالعمل هاي مربوطه توسط مديران كل دستگاه ها تشريح و به سوالات مطروح شده  از طرف استان ها پاسخ داده شد.

 

آدرس کوتاه :