نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه نقد و بررسی آئین نامه اجرایی مدارس


این کارگروه با حضور مدیر ، معاونین ، کارشناس ابتدایی ، نماینده مدیران و سه تن از مدیران ابتدایی در دفتر مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق تشکیل گردید در ابتدا "رنجبر" مدیر آموزش و پرورش ضمن بیان اهمیت آئین نامه اجرایی به برخی از بندهای آن اشاره کرد و در ادامه با حضور اعضای کارگروه تمامی صفحات آئین نامه اجرایی مدارس قرائت گردید و مواردی از آئین نامه اجرایی مدارس را جهت اصلاح پیشنهاد دادند .