نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگروه آموزش ابتدایی برگزار گردید.


در این جلسه پیرامون مهمترین مسائل آموزشی مدارس توسط برخی از مدیران ، معاونین و سرگروههای آموزشی مطرح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . کیفیت بخشی به امر آموزش ، ایجاد انگیزه در آموزگاران ، بهره وری بیشتر از فرصت ها و آزمون بهبود عملکرد معلم ساخته از جمله مسائلی بود که مورد توجه قرار گرفت .