نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عیادت از مدیر آموزش و پرورش


معاونین آموزش و پرورش به همراه کارشناسان این مدیریت با حضور در منزل آقای رنجبر از ایشان عیادت نمودند .