نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس بافق


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش انتخابات شورای دانش آموزی با شرکت 8000 نفر از دانش آموزان به طور همزمان در ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 96/8/3در کلیه مدارس شهر برگزار  و آقایان طالعی معاون فرماندار ، پورامینی بخشدار بخش مرکزی ، سرهنگ کمالی فرمانده انتظامی بافق و معاونین آموزش و پرورش  از جریان برگزاری انتخابات بازدید بعمل آوردند .

قاسم زاده معاون پرورشی و فرهنگی با بیان اینکه دانش آموزان با شرکت در این انتخابات مسئولیت پذیری ، اعتماد به نفس ، احترام به قوانین و شیوه مدیریت را فرامی گیرند و میتوانند در سرنوشت یکساله خود در امر ساماندهی مدرسه سهیم باشند .

مراسم نمادین برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی در دبستان دخترانه شهید اکرمی برگزار شد .